सर्वसाधारण समुह "ख" बाट सन्चालक पदको निर्बाचनको लागी उम्मेदवारहरुको नामावलि सम्वन्धमा ।

सर्वसाधारण समुह "ख" बाट सन्चालक पदको निर्बाचनको लागी उम्मेदवारहरुको नामावलि सम्वन्धमा