सर्वसाधारण समुह "ख" बाट सन्चालक पदको निर्बाचनको लागी उम्मेदवारहरुको प्रथम नामावलि सम्वन्धमा ।

सर्वसाधारण समुह "ख" बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सन्चालक पदको निर्बाचनको लागी  उम्मेदवारहरुको प्रथम नामावलि प्रकाशन सम्वन्धमा ।