कार्यालयको सुरक्षार्थ सुरक्षागार्ड उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सुचना

कार्यालयको सुरक्षार्थ सुरक्षागार्ड उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सुचना

(प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७५/१०/२१) गते

यस कम्पनीको ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौ स्थित कार्यालयको लागि सुरक्षा सेवा करारबाट खरिद गर्नु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित काम गर्न इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म कम्पनीहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही रितपूर्वकको सिलबन्दी वोलपत्र आव्हान गरिन्छ ।

१.         यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले तल उल्लिखित दिन र समयभित्र वोलपत्रको दस्तुर वापत नविल बैंक लि. को चल्ती खाता नं. ९७०१०१७५०००१२ मा रु.३०००/- (पछि फिर्ता नहुने गरी) बुझाएको सक्कलैप्रति भौचर, फर्म रजिस्ट्रेसन, भ्याट रजिष्ट्रेसन र आयकर अद्यावधिक गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको निवेदन पेस गरी वोलपत्र खरिद गर्न सकिने छ ।

२.         खरिद गरिएका वोलपत्र, तल उल्लिखित दिन र समयमा दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका वोलपत्रहरू उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन । सिलवन्दी वोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम दिनको २:०० बजे वोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा वा निजहरूको उपस्थिति नभएमा पनि खोलिने छन् । सो दिन विदा पर्न गएमा त्यसको लगतै कार्यालय खुलेको दिन उक्त कार्यहरु हुनेछन् ।

३.         वोलपत्रसाथ आफूले बोलकबोल गरेको बोल अंकको २.५ (अढाइ) प्रतिशतले हुने रकम नविल बैंक लि.  चल्ती खाता नं. ९७०१०१७५०००१२ मा नगद जम्मा गरेको सक्कलैप्रति बैंक भौचर वा कुनै पनि वाणिज्य बैंकबाट सम्बन्धित कार्यालयको नाममा जारी गरेको कम्तिमा ९० (नब्बे) दिन म्याद भएको विडवण्ड (बैंक जमानीपत्र) वा सम्बन्धित कार्यालयको नाममा खिचिएको बैंक ड्राफ्ट अनिवार्यरुपमा संलग्न गर्नुपर्ने छ ।

४.         वोलपत्रदाताले सिलबन्दी खाम वाहिर कार्यालयको सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने कार्यको वोलपत्र भनी स्पष्ट उल्लेख गरी आफ्नो कार्यालयको नाम, ठेगाना  र सम्पर्क टेलिफोन उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

५.         वोलपत्रदाताले श्रम ऐन र ऐन अन्र्तगत बनेका नियममावलीले तोके अनुसारको न्युनतम पारिश्रमिक वा अन्य सुविधाहरु भन्दा कम पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउन पाउने छैन ।

६.         सिलवन्दी वोलपत्रहरु स्वीकृत गर्ने, नगर्ने, वा आंशिकरुपले स्वीकृत गर्नसक्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा नै निहित रहने छ ।

७.         पेश भएको सिलबन्दी वोलपत्र फिर्ता वा संशोधन गर्न सकिने छैन ।

८.         रीत नपुगी वा म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका वोलपत्रहरुउपर कुनै कार्यवाही हुने छैन ।

९.         अन्य आवश्यक कुरा बुझ्नुपरेमा यस कार्यालयको प्रशासन शाखाबाट बुझ्न सकिनेछ ।

१०.       लागत अनुमान रु.१४,३७,२३२।३८ (मुल्य अभिवृद्धि कर  समेत) ।

तपसिलः

क्र.सं. वाेलपत्र नं. कार्यालयको नाम, ठेगाना कार्य विवरण वोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति र समय वोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति र समय वोलपत्र दाखिला गर्ने कार्यालय बैंक तथा धराैटी खाता नं.
UTKHPL/ADM-01/2075/076 अपर तामाकोशी हार्इड्रोपावर लिमिटेड, ज्ञानेश्वर, काठमाण्डाैं । ३ (तीन) जवान सुरक्षागार्ड उपलब्ध गराउने । प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० अाैं दिन, कार्यालय समयभित्र प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३१ अाैं दिन, दिनको १२:०० बजेभित्र अपर तामाकोशी हार्इड्रोपावर लिमिटेड, ज्ञानेश्वर, काठमाण्डाैं । नविल बैंक लि. चल्ती खाता नं. ९७०१०१७५०००१२

अपर तामाकोशी हार्इड्रोपावर लिमिटेड

माथिल्लाे तामाकोशी जलविद्युत अायोजना

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डाैं ।

फोन ४-४२०२९५, ४-४२०२६८