प्रस्तुतीकरण, अर्न्तवार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हुने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना।

Notice of Presentation, Interview, and Practical Exam 

For Short-Listed Candidates, Contact Service, Technical Post

Presentation, Interview, and Practical exam schedule